Bagger-Sørensen Fonden​

Fonden blev stiftet på det daværende Dandys fødselsdag den 5. oktober 1984, og de første legater blev uddelt på Erik Bagger-Sørensens fødselsdag den 24. marts 1985

Fundats

Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almen velgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnska­belige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicin­ske områder, herunder især forskning, udvikling, uddannelse og oplys­ning til udbredelse af mund- og tandhygiejne samt til forebyggelse og helbredelse af sukkersyge og øjensygdomme.

Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes fondens formål opfyldes. De enkelte formål skal over en periode tilgodeses i forhold til de midler, som er indskudt til hvert enkelt formål.

Anvendelse af fondens indtægter

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet afgør fondens besty­relse hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og/eller midler til uddeling, der skal benyttes til uddeling, idet der ved denne afgørel­se skal tages skyldigt hensyn til det under § 2 nævnte formål i vedtægterne.

Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddeling, kan efter bestyrelsens skøn enten hen­lægges til den bundne kapital eller midler til senere uddeling, jf. § 4.

Uddelingen af legater sker efter bestyrelsens skøn

Bestyrelsen udvælger mulige modtagere af fondens hæderslegater på baggrund af inviterede indstillinger fra anerkendte og ledende videnskabsfolk inden for de forsknings- og udviklingsområder, som har fondens særlige bevågenhed og interesse, hvilke er:

  • det oftalmologiske
  • det diabetologiske
  • det odontologiske
  • det neurofibromatosiske
  • autisme
  • cøliaki

Der uddeles hæderspriser til

  1. personer, som har ydet en banebrydende sundhedsvidenskabelig indsats på et højt internationalt niveau
  2. yngre talentfulde forskere, som har præsenteret selvstændig og fremragende forskning
  3. personer, som inden for cøliaki, autisme, neurofibromatosis, diabetes- og oftalmologisk sygepleje, tandpleje eller kost- og motionsrådgivning har ydet en særlig indsats for nyskabelser og videreudvikling af deres fagområde.

Fra 2013 har Fonden også valgt at kunne støtte udvalgte projekter ansøgt af Cøliakiforeningen, Landsforeningen Autisme og Dansk forening af neurofibromatosis Recklinghausen. Projekterne må ikke være driftrelaterede, men skal komme medlemmerne i foreningen tilgode, og der tages  år for år stilling til projekterne, der bliver ansøgt til.

Nyheder

2019

Modtagerne er fra venstre mod højre: Line Lund Kårhus, Maiken Wethelund Jepsen, Signe Mygdal Jørgensen, Gustavo G. Nascimento, Morten la Cour og formanden for Bagger-Sørensen Fondens bestyrelse, Claus Bagger-Sørensen.

2018

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen (th) sammen med modtageren af Bagger-Sørensen Prisen Sten Madsbad og modtageren af Bagger-Sørensen Fondens Talentpris, Helle Krogh Pedersen.